Historie lomu Srní

Přírodní areál lom Srní představuje bývalý zatopený lom a přilehlé pozemky mezi obcemi Hlinsko v Čechách a Srní. V době první republiky a v poválečném období zde probíhala těžba kvalitní světlozrnné hlinecké žuly, která byla v 60-tých letech 20. století ukončena. Poté došlo k postupnému zaplavení těžební jámy a postupnému obnovení přírodního charakteru této lokality. Mezi místními je lom někdy přezdíván jako Kovošrot - ten působil v prostoru nad lomem až do konce 90-tých let a pozůstatky po jeho činnosti můžete stále najít na dně lomu.

Po navrácení lomu původním majitelům se o areál lomu starali vlastními prostředky potápěči z místního potápěčského klubu Hastrman a lom byl hlavně v létě živelně využíván jako přírodní koupaliště.

Od roku 2011 se začalo s modernizací lomu

Od r. 2011 převzal správu lomu Ing. Pavel Šenk a ve spolupráci s místními potápěči obnovil práce jeho zvelebování a rekultivace bývalých hald odpadního kamene, které se nalézaly v okolí lomu a ačkoli působily pro někoho romanticky, byly pro většinu návštěvníků potenciálně nebezpečné a omezovaly pohyb kolem lomu i jeho využití.

2011-2012 - došlo k pročištění okolí lomu od náletových dřevin, čímž bylo zamezeno spadu listí do vody a tím i přirozenému zhoršování její kvality. Zároveň proběhlo zarybnění lomu s důrazem na co největší biodiverzitu.

2013 - začaly první menší terénní úpravy, zpevnění příjezdové cesty, další úprava okolní vegetace i postupné čištění vody v lomu. V říjnu 2013 se novým majitelem lomu a okolních pozemků stal Ing. Pavel Šenk a Top Dive s.r.o.

2014 - pokračování s úpravou vegetace a zahájení odstraňování původních hald odpadního kamene. Na jaře vysazení leknínů a dalších vodních i bahenních rostlin. Vysazení nových ryb včetně zajímavých veslonosů.

2015 - od jara do podzimu probíhalo drcení hald ve východní a SV části, čímž se tato část krásně otevřela

2016 - celé jaro jsme intenzivně pracovali na srovnávání odtěžených části lomu a jejich znovu zatravnění a osázení stromky. Konečně jsme dokončili stánek s občerstvení a přistavěli přístřešek na strojení potápěčů. V červenci pak došlo k částečnému odtěžení haldy i na severní straně, čímž se i zde začíná otevírat další velký prostor. U hlavního vstupu jsme začali budovat dětský koutek s trampolínou, pískovištěm a postupně budou přidány další atrakce.

2017 - pokračujeme s dalšími terénními úpravami, zatravněním a znovuzazelením ploch na SV straně lomu. Správu lomu zastřešuje nová firma Lom Srní s.r.o.

Občanské sdružení Přírodní areál Srní

Poněvadž provoz lomu nebyl od začátku plánován jako klasický komerční projekt ale společné úsilí mnoha osob směřující k vytvoření areálu vhodného pro potápění, outdoorové sporty a rekreaci, plánujeme za tímto účelem založit občanské sdružení Přírodní areál Srní o.s.

Jeho členové se mohou aktivně podílet na zvelebování lomu a mají právo na jeho využívání ať už ke sportovním či rekreačním účelů.

Plány do budoucna

Areál bývalého žulového lomu slouží ke dvěma základním aktivitám - rekreaci a potápění.
Rekreační zóna na severní, jižní i východní straně lomu slouží širší veřejnosti a postupně se snažíme rozšiřovat a rekultivovat prostor kolem břehu pro vytvoření podmínek na příjemnější pobyt u vody. Na východní straně jsme postavili první menší budovu s občerstvením, toaletami a právě začínáme budovat dětský koutek.

V budově s občerstvením máme i zázemí pro potápěče - půjčovnu výstroje, prostory na strojení a vstup do vody.

Samozřejmostí je pak i vybudování zpevněných parkovacích ploch ve východní části areálu
Ač se tyto plány zdají být možná až moc velké, hlavním cílem je zachování přírodního charakteru areálu, zlepšení čistoty vody o ochrana života nad i pod vodní hladinou.

6