Všeobecné smluvní podmínky účasti na akcích cestovní kanceláře TOP DIVE s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Uvedené všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře TOP DIVE, se sídlem Palackého 1430, Předklášteří 666 02, IČ: 28326377(dále jen "TOP DIVE") se řídí ustanoveními zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb., zákona o cestovním ruchu – oba ve znění pozdějších předpisů, plus případně dalšími příslušnými ustanoveními občaského a obchodního zákoníku.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi TOP DIVE a zákazníkem (objednatelem akce), příp. jeho pravomocným zástupcem, vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené TOP DIVE, příp. jejím zplnomocněným zástupcem.
2.2. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, internetových nabídek, dodatečných nabídek, potvrzeným knihováním, reklamačním řádem a těmito podmínkami, které jsou nedílnou součástí této cestovní smlouvy. Podpisem cestovní smlouvy zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

2.3 Smluvní vztah, ve kterém vystupuje TOP DIVE pouze jako zprostředkovatel zájezdu jiné cestovní kanceláře či subjektu organizujícího sjednané služby se řídí jejími Všeobecnými podmínkami a zákazník podpisem cestovní smlouvy s těmito podmínkami vyjadřuje souhlas.

3. Cestovní smlouva o zajištění zahraniční akce, povinný doprovod

3.1. Cestovní smlouva o zajištění zahraniční akce s jednotlivci nebo organizacemi vzniká po předání řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy, potvrzené TOP DIVE. U nezletilých do 18-ti let musí cestovní smlouvu podepsat jejich zákonný zástupce. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených v v jeho cestovní smlouvě. Zákazník, kterému bude TOP DIVE potvrzena podepsaná cestovní smlouva, ručí za smluvní závazky všech dalších přihlášených osob uvedených v cestovní smlouvě jako za své vlastní. Podmínkou platnosti cestovní smlouvy je řádné zaplacení plné ceny sjednaných služeb v řádném termínu
3.2. U akcí pořádaných TOP DIVE je zákazník povinen zajistit u osob mladších 15- ti let doprovod a dohled dospělého člověka. Stejně tak je potřeba zajistit doprovod u osob, jejichž zdravotní stav si to vyžaduje.
3.3. Zákazník je povinnen v případě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) osob uvedených na cestovní smlouvě na tuto skutečnost písemně upozornit v cestovní smlouvě při jejím prvním zaknihování. Při sportovně orientovaných akcích musí zdravotní stav zákazníka odpovídat plánovanému programu a TOP DIVE nenese odpovědnost za problémy vzniklé na základě zdravotních komplikací. Především u potápěčských akcích odpovídají zákazníci za svůj dobrý zdravodní stav a plavecké schopnosti.
3.4. TOP DIVE si vyhrazuje právo na změny údajů uvedených v katalogu, internetových stránkách společnosti či jiných informačních materiálech společnosti před uzavřením cestovní smlouvy. Stejně tak si TOP DIVE vyhrazuje právo na změny programu pokud si to vyžádá bezpečnostní situace, nečekané komplikace v organizační oblasti (např. obsazenost ubytovacích kapacit), přírodní podmínky atd. Zvážení těchto okolností je plně na zástupci TOP DIVE a jeho osobním posouzení. U expedičních akcí je možno program měnit i z rozhodnutí většiny účastníků opět se souhlasem zástupce TOP DIVE.

4. Cena akce

4.1. Ceny akcí jsou kalkulovány na základě aktuálních měnových kurzů k 1.1 a 1.7 daného roku.
4.2. TOP DIVE je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu akce pokud je toto oznámení o zvýšení ceny odesláno zákazníkovi nejpozději 14 dní před zahájením akce a jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny.
4.3. Cenu akce podle odstavce 2 lze zvýšit jen v případě, že po datu stanovení cen v katalogu dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny akce v průměru o více než 5%. Případné zvýšení ceny akce bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené pod písmeny a) a b), respektive o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny akce nad hodnotu 5% dle c).

d) místních služeb na základně předem nepředvídatelných okolností (zvýšení místních daní a poplatků, omezení volných kapacit,...)

e) ceny všech fakultativních služeb, které nejsou součástí cestovní smlouvy, jsou vždy pouze orientační a mohou se zvýšit dle aktuální cen či podmínek u místních dodavatelů těchto služeb, změn místních podmínek či směnných kurzů. Zajištění těchto služeb není povinností TOP DIVE, jedná se o nadstandartní služby, kterými se TOP DIVE snaží zvýšit komfort či zážitky svých klientů. 

4.4. Případné slevy, vyhlášené TOP DIVE po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají práva zákazníka na zlevněnou cenu. Stejně tak je TOP DIVE oprávněna poskytovat jednotlivým účastníkům akce speciální např. skupinové, studentské, věrnostní a jiné slevy aniž by tyto slevy byly zakládaly právo na jejich čerpání i pro ostatní účastníky akce.
4.5. Pokud si zákazník zakoupí akci za speciální zlevněnou cenu, a ne za cenu, která je uvedena v katalogu (nabídky na poslední chvíli - Last Minute), musí počítat s tím, že některé služby nemusejí být garantovány, např. zvláštní přání, výběr pokoje či kajuty atd.
4.6. Cena akce nezahrnuje následující povinné příplatky pokud není přímo v katalogu či dalších informačních materiálech TOP DIVE uvedeno jinak:případné vízum, spropitné/bakšiš (Egypt), místní taxy a pojištění v případě zakoupení akce včetně pronájmu auta zdarma, případný palivový příplatek, veškeré vstupy dle programu výletů a místního odborného průvodce v případě zakoupení akce včetně výletů zdarma, potápěčský servis atd pokud není uvedeno jinak. Zákazník se zavazuje všechny povinné příplatky řádně uhradit v termínu splatnosti.

5. Platební podmínky

5.1. TOP DIVE má právo na zaplacení všech objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet cestovní kanceláře TOP DIVE vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením v hotovosti.
5.2. Při potvrzení podepsané cestovní smlouvy složí zákazník částečnou úhradu ve výši nejméně 50% z celkové ceny akce či objednaných služeb za každou osobu uvedenou v této cestovní smlouvě. Doplatek ceny akce musí být uhrazen bankovním převodem nebo jiným dohodnutým způsobem tak, aby byl nejpozději 40 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených v cestovní smlouvě připsán na účet Top Dive. Pokud zákazník či organizace nedoplatí zbývající část akce v této lhůtě, Top Dive je oprávněna odstoupit od smlouvy a pro zákazníka zaniká jeho právo se akce zúčastnit. Zákazník je zároveň povinen uhradit Top Dive náklady spojené s odstoupením od smlouvy (dále jen „stornopoplatky“).
5.3. Jestliže zákazník uzavírá cestovní smlouvu prostřednictvím obchodního zástupce Top Dive, složí zákazník částečnou úhradu na účet Top Dive nebo u obchodního zástupce. Doplatek na akci poukáže zákazník stejným způsobem. Jako variabilní symbol uvede vždy číslo cestovní smlouvy nebo svoje rodné číslo.
5.4. Podává-li zákazník závaznou cestovní smlouvu v době kratší než 30 dní před uskutečněním akce, musí uhradit cenu akce v celkové výši při uzavření cestovní smlouvy Top Dive. V případě nesložení plné ceny akce je prodávající povinen uvést do cestovní smlouvy datum a způsob doplacení doplatku ceny akce.
5.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny akce dle bodu 5.2. a 5.4. zákazníkem je Top Dive oprávněna ákci zrušit bez dalšího upozornění. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).
5.6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny akce.

6. Zrušení akce zákazníkem a stornovací podmínky

6.1. Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním akce od smlouvy odstoupit a akci zrušit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení odstoupení od smlouvy na adresu Top Dive. Odstoupení od smlouvy musí být vždy podepsáno osobou, která podepsala závaznou cestovní smlouvu. Tato osoba je zároveň zodpovědná za platbu stornopoplatků. Stornopoplatky se počítají ode dne doručení písemného odstoupení od smlouvy.
6.2. Stornopoplatky za odstoupení od smlouvy se účtují ve výši níže uvedených částek či procentech ze smluvně sjednané ceny akce za každého přihlášeného účastníka. V případě dokoupení cestovního připojištění, jsou stornopoplatky účtovány ze smluvně sjednané ceny bez příplatku za toto připojištění. Tuto částku není možné v případě storna vrátit:
Do 60 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 30% z celkové ceny akce (bez příplatku za připojištění)
59 - 15 dnů včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 60 % z celkové ceny akce(bez příplatku za připojištění)
14 - 0 dnů včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 100% z celkové ceny akce (bez příplatku za připojištění) 

!! U akcí, kde Top Dive vystupuje pouze jako zprostředkovatel, platí stornopodmínky finálního dodavatele a reálizátora objednaných služeb!!

6.3. Top Dive má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
6.4. Odstoupením od akce se rozumí také skutečnost, kdy se zákazník nedostaví k odjezdu, odletu nebo vlastní vinou dojde k vyloučení zákazníka z akce(neúplné nebo neplatné cestovní doklady, celní přestupek, zamlčení skutečného zdravotního stavu, nepřípustné či nebezpečné chování, dostavení se k akci pod vlivem alkoholu či drog apod.).
6.5. Cizí státní příslušníci se musí předem informovat na vízovou povinnost u zastupitelských zemí, kam cestují.
6.6. Každý zákazník, který uzavřel cestovní smlouvu, je povinen na cestovní smlouvě uvést svůj kontaktní telefon, email a přesnou adresu, kde ho bude moci Top Dive kdykoliv ze závažných důvodů (jako je např. oznámení o změně času odletu letadla, o změně ubytování atd.) zastihnout a kontaktovat, a to i krátce před zahájením čerpání služeb. Top Dive není zodpovědná za škodu způsobenou zákazníkovi v případě nemožnosti jeho informování o jakýchkoliv změnách, na jím uvedeném kontaktním telefonním čísle nebo adrese určené pro doručení veškerých cestovních dokladů v cestovní smlouvě. Jestliže se zákazník z těchto důvodů nebude moci akce účastnit, bude to považováno za storno akce z jeho strany.

7. Dodatečné změny ze strany zákazníka

Na přání zákazníka lze provést změny v jeho již uzavřené cestovní smlouvě jen na základě souhlasu druhé strany tj. Top Dive.
Za změnu jména bude zákazníkovi naúčtován manipulační poplatek 500,- Kč za 1 změnu / objednanou službu.

8. Změna a zrušení smlouvy ze strany Top Dive

8.1. Top Dive může před zahájením akce odstoupit s okamžitou platností od uzavřené smlouvy nebo po zahájení akce cestovní smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v těchto případech:
a) Z důvodů porušení smlouvy zákazníkem. Za porušení smlouvy se považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy zákazník bude prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek nebo bude slovně napadat zástupce Top Dive nebo další osoby či se bude vulgárně a hrubě vyjadřovat o společnosti Top Dive nebo o jejích zástupcích. Zákazníkovi v případě tohoto porušení smlouvy nevzniká nárok na vrácení adekvátní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit Top Dive náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit event. škodu, která byla zákazníkem způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho cestovní smlouvy. Top Dive žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené ostatních zákazníků, jakož i ochrana osobnosti pracovníků celé společnosti a doufá, že k těmto postihům nebude necena přikročit.
b) Do 14-ti dnů před zahájením akce při nenaplnění minimálního počtu osob nutného k realizaci dané akce Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta změna cestovní smlouvy nebo vrácení peněz.
c) Do 14-ti dnů před termínem zahájení akce, jestliže bude akce zrušena z důvodu, že vzhledem k nově vzniklým okolnostem bude pro Top Dive ekonomicky neúnosný, protože předpokládané náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady původně plánované. Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta změna cestovní smlouvy nebo vrácení peněz.
d) Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, t.j. z příčin, kterým Top Dive či její dodavatelé dílčích služeb nebyli schopni zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Top Dive má však v případě dané situace právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je Top Dive povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět . Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem. Pokud je TOP DIVE schopna zajistit náhradní program v jiné blízké vhodné destinaci je zákazník nucen tuto změnu akceptovat a nevzniká mu nárok na náhradu škody. TOP DIVE má plné právo na změnu programu pokud z jakéhokoli důvodu (i subjektivního pocitu zástupce TOP DIVE) nebude danou destinaci považovat za aktuálně bezpečnou nebo vhodnou k realizaci daného typu zájezdu.
8.2. V případě že zrušením akce ze strany Top Dive klientovi vznikne nárok na vrácení části, nebo celkové dosud uhrazené částky za zrušenou akci, se Top Dive zavazuje vrátit příslušnou částku nejpozději do 30 dnů objednavateli a to buď v hotovosti nebo převodem na objednavatelem stanovený bankovní účet. Maximální částka vracená klientovi z důvodu zrušení zájezdu se rovná ceně zájezdu. V případě čerpání části služeb, tj. zrušení zájezdu v jeho průběhu se klientovi vrací proporcionální část ceny zájezdu.
8.3. Top Dive je oprávněna v nezbytných případech provést určité změny jednotlivých služeb oproti dohodnutému obsahu v uzavřené cestovní smlouvě. Jsou to např. změny druhu dopravy, leteckých společností, typu letadla či lodi, trasy letu či plavby (včetně mezipřistání), termínu, času a čísla letu, event. programu během akce. Takovéto změny je Top Dive povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. U poznávacích akcí upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků, nebo oslav v místě pobytu.
8.4. TOP DIVE neručí za možné zpoždění letadla, autobusu či jiného dopravního prostředku (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. vzít v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. Stejně tak TOP DIVE neručí za přílet zpět do ČR následující den oproti dni plánovanému pokud dojde ke změně času odletu.
8.5. Top Dive je oprávněna operativně provádět změny programu akce a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z vážných důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je povinna zabezpečit pokud možno shodné nebo blížící se služby dohodnuté v cestovní smlouvě. V případě, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, apartmánu či na jiné lodi než které jsou uvedeny v závazné cestovní smlouvě, a to z důvodu jeho překnihování, obsazení dané lodi jinými klienty nebo změny služeb a podmínek, které se vztahují k popisu ubytovací kapacity uvedené v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti (což se může stát nejen v případě zakoupení akce na poslední chvíli), ubytování se uskuteční v hotelu, apartmánu či lodi stejné nebo vyšší oficiální kategorie. Toto náhradní ubytování může být uskutečněno i na část pobytu. Náhradní ubytování může probíhat i v ubytovacím zařízení, které se nachází v jiném městě v dané destinaci oproti městě uvedenému v cestovní smlouvě. Jakékoliv změny služeb uvedené v závazné cestovní smlouvě (např. změna hotelu, lodi, typu pokoje, speciální přání), které bude nutno provést z výše uvedených důvodů, má Top Dive právo ohlásit až po příletu klienta do místa pobytu, ale i v jeho průběhu. V případě, že Top Dive zajistí jako náhradní ubytování stejné nebo vyšší oficiální kategorie (bez ohledu na další okolnosti - vzdálenost od moře, vybavení, atd.), jsou další nároky zákazníka vůči Top Dive vyloučeny. V případě, že poskytnutí ubytování, lodi či dalších služeb nižší kategorie má zákazník právo na náhradu rozdílu ceny těchto služeb dle aktuálních touroperátorských cen dané služby na daném trhu.

9. Reklamace

Zákazník má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušnou akci. Pokud má zákazník nějakou výhradu nebo reklamaci za poskytnuté služby, je oprávněn tyto služby reklamovat.
9.1. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování jsou veškeré obrázky pokojů v katalogu a dalších informačních materiálech pouze orientační. Obrázky nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude zákazník ubytován, a nemůže to být předmětem reklamace. Součástí katalogu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd.
9.2. Součástí života v prázdninových letoviscích i na lodích je občas rušný noční život, který může způsobit i hluk. Každý zákazník musí počítat s tím, že může zde vznikat intenzivnější hluk, který Top Dive nemůže ovlivnit. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. To samé se vztahuje i na hluk způsobený provozem potápěčských lodí - motory, generátory a další technika.
9.3. V případě důvodné a oprávněné reklamace je Top Dive povinna a zároveň oprávněna odstranit vadu příslušné služby nebo ji doplnit nebo poskytnout službu náhradní, je-li to možné. V opačném případě je Top Dive povinna poskytnout adekvátní slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl zákazník vůbec využít - výše slevy odpovídá hodnotě nečerpané části celkově objednaných služeb. Pokud je to možné, určí se tato náhrada rozdílem mezi hodnotou skutečně čerpaných služeb a a objednaných služeb.
9.4. U akcí pořádaných Top Dive jsou první a poslední dny určeny především k zajištění dopravy, transferu a ubytování. Popř. dle programu dané akce. Tyto dny nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Délka pobytu se počítá od chvíle, kdy klient převezme od zástupce Top Dive potřebné doklady k akci(letenky, vouchery, pojištění,apod.). V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu“.
9.5. V případě zmeškané stravy z důvodu pozdního příletu či časného odletu nelze klientovi poskytnout slevu za nevyčerpané služby.
9.6. TOP DIVE nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevyčerpáním dohodnutých služeb, pokud k tomuto dojde bez jeho zavinění.
9.7. TOP DIVE nenese odpovědnost za škody či nečerpání služeb z důvodu "vyšší moci", tj. například nepředvídatelných přírodních podmínek, přírodních, technických problémů či technologických katastrof, nepokojů, válek, teroristických útoků a dalších neovlivnitelných a nepředvídatelných faktorů bránících řádné realizace objednaných služeb.

9.8. Reklamační postup: zákazník je povinen oznámit případnou reklamaci ihned a neprodleně, nejpozději 1 den po zjištění závady zástupci TOP DIVE, popřípadě vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání akce tak, aby mohla být co nejdříve sjednána náprava poukázané závady. V případě, že se oznámený nedostatek nepodaří odstranit, sepíše zákazník se zástupcem TOP DIVE písemný protokol o reklamaci. Zákazník odpovídá za čitelnost a pravdivost uvedených údajů v reklamačním protokolu potřebných pro identifikaci zákazníka. Zákazník je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění škod. Opomene-li zákazník z vlastní viny na závadu poukázat, zcela zaniká nárok zákazníka na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nemá zákazník nárok na slevu v případě, že oznámí reklamaci se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu. Kopii reklamačního protokolu sepsaného se zástupcem TOP DIVE popřípadě s vedoucím provozovny poskytující své služby nebo jiným odpovědným pracovníkem v místě konání akce může klient nechat přímo u delegáta nebo zaslat doporučeným dopisem nebo donést osobně do sídla TOP DIVE. Zákazník uplatňuje své právo u TOP DIVE bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení akce, nebo v případě, že se akce neuskutečnila, ode dne, kdy měla být akce ukončena podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Reklamaci provádí osoba, která podepsáním uzavřela závaznou cestovní smlouvu na akci nebo jí zplnomocněný zástupce, přičemž plná moc musí být ověřena notářem. TOP DIVE ručí i za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si zákazník objedná při zaknihování akce nebo na místě u delegáta Top Dive. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u delegáta partnerské cestovní kanceláře nebo jiné cestovní kanceláře TOP DIVE neručí. TOP DIVE je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30-ti dnů od jejího doručení.

10. Pojištění

10.1.Základní cestovní pojištění není součástí ceny akce, není-li uvedeno jinak. Při případném pojištění zákazníka vzniká smluvní vztah mezi ním a pojišťovnou, Top Dive je pouze zprostředkovatelem. Pokud dojde k pojistné události, zákazník ji bude řešit přímo s pojišťovnou.
V případě zrušení akce není možné částku uhrazenou za sjednané cestovní pojištění vrátit. Všem zákazníkům doporučujeme sjednání cestovního pojištění na celou dobu akce s případným rozšířením na plánované sportovní aktivity.
Top Dive tímto všem zákazníkům důrazně doporučuje sjednání cestovního pojištění při všech akcích mimo území ČR, pro akce jejichž součástí jsou sportovní aktivity doporučuje připojištění těchto aktivit a stejně tak doporučuje sjednání připojištění pojištění zavazadel, odpovědnosti vůči třetím osobách a pojištění storna akce.

11. Cestovní pokyny (popř. doklady)

Zákazník (objednatel akce) je povinen vyzvednout si cestovní pokyny (popř. doklady) obsahující důležité informace týkající se zakoupené akce, včetně přesných časů letů, a to na adrese specifikované pro doručení veškerých cestovních dokladů v jeho cestovní smlouvě. Neobdrží-li zákazník od svého prodejce akcí tyto cestovní pokyny (popř. doklady), může se tak stát z důvodu nedoplacení akce. V tomto případě je zákazník (objednatel akce) povinen kontaktovat společnost Top Dive a požádat o jejich doručení. Ubytovací poukazy, letenky a doklad o pojištění obdrží všichni zákazníci buď v elektronické podobě emailem, poštou nebo přímo na letišti či jiném odjezdovém místě v den zahájení akce u odpovědného pracovníka Top Dive.
Zákazník (objednatel akce) je povinen čitelně vyplnit jeho kontaktní údaje a specifikovat v jeho cestovní smlouvě adresu na doručení veškerých cestovních dokladů.

12. Souhlas se zpracováním osobních dat

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedené v této cestovní smlouvě zpracovala Top Dive v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Top Dive k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Top Dive a dále osobám, které jsou oprávněny služby Top Dive nabízet a poskytovat.

13. Speciální podmínky pro účast na akcích za potápěním, předevších potápěčských safari (pobyty na lodi v spojené s potápěním) a podobných akcích (pobytové zájezdy spojené s potápěním).

13.1. TOP DIVE zajišťuje pro objednavatele v dohodnutém termínu a s danou trasou potápěčské safari/programu zájezdu - plavbu na potápěčské lodi či pobyt s potápěčským programem(přesná specifikace viz. propagační materiály fy. TOP DIVE). Sjednaná trasa či program akce jsou uvedeny v cestovní smlouvě. TOP DIVE má právě v nutných případech změnit loď či ubytovací kapacitu na jinou s podbnou kvalitou i parametry. Ve výjimečných případech kdy není k dispozici obdobná loď/resort je možné použít i loď/resort nižší kvality nižší kvality. Objednavatel má pak právo na slevu ve výši rozdílu cen původní a reálně použité lodi/resortu. V nutných případech má TOP DIVE právo i na změnu programu či trasy. I zde má objednavatel právo na slevu ve výši rozdílu původního a reálně absolvovaného programu či trasy. Objednavatel bere na vědomí, že společnost TOP DIVE zajišťuje tyto služby na základě oprávnění k provozování cestovní agentury či cestovní kanceláři popř. oprávnění ke zprostředkovatelské činnosti či spolupráci ekonomických subjektů. TOP DIVE při realizaci některých zajišťovaných služeb může vystupovat pouze jako zprostředkovatel služeb dalších podnikatelských subjektů se kterými dlouhodobě spolupracuje. V tomto případě dané služby realizuje, ručí za ně a vztahují se na ně všeobecné podmínky finálního zajišťovatele těchto služeb - např. majitele/provozovatele lodě/resortu či potápěčské báze. Případné reklamace jsou pak řešeny přímo s finálním zajišťovatelem těchto služeb a TOP DIVE vystupuje pouze jako zprostředkovatel.
13.1.2. Letecká přeprava do dohodnuté destinace je zajištěna ve spolupráci operátory provozujícími charterové nebo pravidlené lety do dané destinace. Výběr dodavatele letenek je v kompenci TOP DIVE, klient má však právo být informován o tom, kdo tyto služby zajišťuje, popř. si sám zvolit leteckou společnost u pravidelných linek. Za jejich realizaci těchto služeb je odpovědný přímo daný touroperátor nebo letecká společnost a TOP DIVE vystupuje pouze jako zprostředkovatel těchto služeb.
13.1.3. Potápěčské safari (plavba na lodi s potápěním) i jednodenní výjezdy za potápěním je zajištěno ve spolupráci s dalšími společnostmi či subjekty organizující tyto služby dle místních zákonů a předpisů.
13.1.4. Objednavatel bere na vědomí že za nepříznivých či nenadálých podmínek ohrožujících zdraví, život či majetek nebo z nařízení místních kompetentních orgánů má organizátor akce, kapitán i potápěčský průvodce plné právo rozhodnout o trase i programu bez nároku na náhradu vzniklých škod objednavateli. TOP DIVE a všechny jeho spolupracující subjekty jsou povinny vynaložit maximální úsilí k eliminaci těchto škod. Kapitán, posádka i potápěčský průvodce mají také právo vyloučit z potápění či celé akce osoby, které by porušovaly všeobecně platná pravidla pro sportovní potápění, místní platné zákony či předpisy nebo jejichž schopnosti či zdravotní stav by nebyly dostatečné k absolvování plánovaných činností a mohlo by dojít k ohrožení zdraví, života či majetku. Objednavatel i jeho klienti berou na vědomí, že potápěčská safari patří k nejnáročnějším potápěčským akcím a jejich realizace může být negativně ovlivněna mnoha faktory. V případě nepříznivého počasí či dalších okolností může být nemožné potápění na některých lokalitách uvedených v propagačních materiálech společnosti Top Dive nebo může ve vyjímečných případech dojít i k úplné změně trasy či zrušené celé akce. V tomto případě bude alternativně začleněno potápění na jiných zajímavých lokalitách dle aktuálních možností a podmínek či nabídnut náhradní program...
13.1.5. Objednavatel bere na vědomí, že vystavení povoleni k plavbě i samotné vyplutí lodě závisí na činnosti místních úřadů – podléhá jejich schvalování a Top Dive i jeho partnerské firmy nenesou zodpovědnost za zpoždění či změny trasy vyplývající z činnosti či nařízení těchto institucí.
13.1.6. Objednavatel bere také na vědomí, že služby realizované na území mimo ČR jsou ovlivněny místními zvyklostmi, kulturou a ekonomickou vyspělostí místní společnosti a tudíž je nelze hodnotit podle evropským měřítek.
13.2.1. Top Dive, po sdělení požadovaného počtu letenek a zaplacení zálohy min 50% z jejich předpokládané ceny, tyto letenky pro objednavatele zajistí ve spolupráci s dalším podnikatelským subjektem, organizujícím charterové nebo pravidelné lety do dané destinace a zpět (dále jen dodavatel letenek). Objednavatel má právo být informován o konkrétním dodavateli těchto služeb a kontaktních údajích na něj. Počet letenek i jejich cena je garantována až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany dodavatele letenek. Top Dive zaujímá v tomto případě roli provizního prodejce dodavatele letenek a za zajištění objednaných služeb ručí dodavatel letenek. Na tyto služby se vztahují všeobecné podmínky dodavatele letenek a objednavatel s nimi v okamžiku složení zálohy souhlasí. Pokud by letenky nebylo, z důvodu nedostatku volných přepravních kapacit, možno zajistit v dohodnutém termínu, bude objednavateli nabídnut nejbližší možný termín. Za plnění závazků spojených s leteckou přepravou nese plnou odpovědnost pouze finální zajišťovatel těchto služeb, Top Dive NENÍ ODPOVĚDN ZA ZRUŠENÍ LETŮ, PŘEPRAVU ZAVAZADEL, ZPOŽDĚNÍ, ZVYŠOVNÁNÍ SJEDNANÝCH CEN PŘEPRAVY ATD.!!
13.2.2. Váhový limit přepravovaných zavazadel podléhá aktuálním smluvním podmínkám dané přepravní společnosti a pohybuje se v rozmezí 15-23kg/os. u charterových letů, 20-30kg u pravidelných linkových letů + příruční zavazadlo max. 5-7kg. Za přepravu zavazadel odpovídá přepravní společnosti či zajišťovatel letenek – viz. smluvní podmínky zajišťovatele letenek.
13.2.3. Cena letenky nezahrnuje vstupní vízum, aktuálně účtovaný palivový příplatek, příplatek za nadváhu zavazadel.
13.3.1. Cena potápěčského safari či zájezdu zahrnuje vše uvedené ve smlouvě či v propagačních materiálech TOP DIVE. U potápěčských safari jsou to např. transfery pro všechny účastníky akce z letiště do výchozího přístavu a zpět busem či mikrobusem, zapůjčení lahví (min.12L) a olov, ne zátěžových opasků!!, plnění lahví + potápění, vyřízení místních právních formalit včetně všech základních poplatků a daní, pronájem potápěčské lodi dohodnuté kvality včetně paliva lodi a základního platu posádky na dobu min. 6dnů, plnou penzi pro všechny účastníky akce v době pobytu na lodi (zahrnující min.3 plnohodnotná jídla denně formou švédských stolů, min. jednoho potápěčského průvodce hovořícího buď česky nebo anglicky a znalého místních potápěčských lokalit. Jeho povinností je mimo organizace potápěčských aktivit i kontrola kvality služeb a komunikace s posádkou lodě. V případě, že se první či poslední den nebude spát na lodi, ubytování v hotelu s polopenzí kvality min.***.
13.3.2. Cena potápěčského safari nezahrnuje: „povinné“ bakšišné posádce , vstupní vízum, poplatky za potápění v rezervacích, letenku, případné palivové příplatky, místní taxy. Jejich ceny jsou pouze orientační a mohou se změnit na základě nařízení místních kompetentních orgánů, směnných kursů, místních zvyklostí,…
13.3.3. Za plnění závazků spojených s potápěčským safari nese odpovědnost místní zajišťovatel služeb. Případné reklamace budou řešeny přímo na místě nebo budou prostřednictvým Top Dive předány tomuto zajišťovateli služeb (majiteli či provozovateli lodě).
13.4. Minimální počet platících účastníků nutných k realizaci dané akce je dán min. porytím nákladů na realizaci dané akce. Pokud je realizace akce nerentabilní má Top Dive právo od smlouvy odstoupit nebo na základě dohody s účastníky akce navýšit základní cenu zájezdu tak, aby byly pokryty min. náklady na zajištění dané akce.
13.5. U potápěčských safari v Egyptě se objednavatel zavazuje dodat Top Dive, při podpisu cestovní smlouvy nebo nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání dohodnutých služeb, kopii zadní strany cestovního pasu (strana s fotografií majitele pasu a údaji o něm). Tato kopie je nezbytná pro vydání povolení k vyplutí na safari a tím i účasti objednavatele na dané akci. V případě nedodání kopie pasu ve lhůtě 30dnů před zahájením čerpání objednaných služeb má objednavatel povinnost zaplatit zvláštní příplatek 50Euro kryjící zvýšené náklady Top Dive spojené s prodlevou při vystavení povolení k vyplutí lodě. Při nedodání kopie pasu do 7 dnů před zahájením čerpání objednaných služeb bude objednavatel z účasti na akci vyloučen bez nároku na náhradu škody. Storno poplatek v tomto případě činí 100% celkové ceny.
13.6. Všeobecný program potápěčského safari:
1.den – odlet z ČR, přílet do dané destinace, transfer na loď, ubytování na lodi. Objednavatel bere na vědomí, že v případě těsné návaznosti předchozí akce či při částečném překrytí předchozí a jím objednané akce má dodavatel služeb právo zajistit ubytování na první či poslední den v hotelu s polopenzí kvality min.***. Aktuální odletové i příletové časy jsou Top Dive sděleny od dodavatelů těchto služeb cca 5-7dní před odletem a tato informace je neprodleně předána objednavateli. Za změny příletových i odletových časů či zpoždění nenese Top Dive odpovědnost stejně jako za přepravu zavazadel.
2.den – zahájení potápěčského safari, tj. vyplutí z přístavu v ranních hodinách. Objednavatel bere na vědomí, že vyplutí každé lodi z přístavu podléhá schválení místní pobrežní stráže a dalších státních orgánů - doba vyplutí závisí na jejich činnosti a Top Dive i jeho partnerské společnosti nenesou odpovědnost za zdržení způsobené činností či nařízeními těchto orgánů. Také bere na vědomí, že i samotné vystavení povolení k danému potápěčskému safari podléhá schválení několika místních správních orgánů a ve výjimečných případech může dojít ke zpoždění i z důvodu činnosti těchto orgánů. Taté za tato zdržení nenese Top Dive či jeho dodavatelé odpovědnost. Předpokládaná doba vyplutí je v 7-10hod ráno. Následuje kontrolní ponor na nejbližší vhodné lokalitě a dále program dle vybrané trasy. Potápěčské aktivity – objednavatel bere na vědomí, že min. garantovaný počet ponorů během jednoho dne jsou 2 ponory, maximální počet ponorů jsou 3 denní a 1 noční. TOP DIVE i jeho partnerské společnosti se zavazují, že bude klientům umožněno v rámci daných podmínek absolvování maximálního počtu možných ponorů, ale při dlouhých přesunech, špatných povětrnostních podmínkách, technických problémech na lodi či dalších nenadálých okolnostech může být jejich počet výjimečně zredukován na 2 ponory denně. Pokud nebude účastníkům akce umožněno absolvovat min. 2ponory během jednoho dne z objektivních důvodů, za které nese odpovědnost Top Dive a dodavatelé jeho služeb, vzniká jim nárok na kompenzaci nerealizovaných služeb v poměrné části mezi nerealizovanými službami a službami garantovanými touto smlouvou.
3. - 6.den - program dle zvolené trasy a aktuálních podmínek
7.den – v závislosti na avizované době odletu účastníků akce zpět do ČR absolování 1-2 ponorů tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví účastníků akce při návratu letadlem do ČR (24 hodin před odletem by se nemělo potápět), možnost odpočinkového doplňkového programu (šnorchlování, vodní lyžování, rybaření,…), návrat do přístavu kolem 13-16hod. Dle aktuální doby odletu noční transfer na letiště, případně přenocování na lodi či v hotelu kvality min.*** s polopenzí. Za běžných okolností se první i poslední den spí na lodi a ubytování v hotelu se využívá jen vyjímečně ve výše uvedených případech.
8.den – transfer na letiště, odlet do ČR.
13.7. U potápěčského safari se předběžně obě strany dohodnou na využití konkrétní lodi s jejíž specifikací je objednavatel seznámen. Top Dive má však právo na změnu lodi za jinou obodbné kvality a plující na stejné trase. Ve výjimečných případech má Top Dive právo změnit trasu i kvalitu lodě. V tomto případě má objednavatel právo na vrácení rozdílu cen původně objednaných a reálně čerpaných služeb.
13.8. V případě technických problémů pronajaté lodi či z dalších příčin, za které nese odpovědnost některý z dodavatelů služeb, znemožňující absolvování potápěčského programu, bude objednavateli vrácena poměrná část nečerpaných služeb za dobu během níž účastníci akce neabsolvovali min. 2 ponory za den - tj. za každý den nerealizovaných služeb je vrácena 1/6 sjednané ceny potápěčského safari, za každý půlden tj. při umožnění absolvování jen 1ponoru denně se vrací 1/12 sjednané ceny potápěčského safari. V případě neodstranitelných závažných technických problémů (tj. především při nefunkčnosti obou motorů, obou generátorů, obou kompresorů a obou člunů) se TOP DIVE a jeho partnerské společnosti zavazují vynaložit maximální úsilí k zajištění náhradní lodi , na níž by bylo možno dohodnutý či alespoň náhradní potápěčský program absolvovat. V tomto případě má TOP DIVE právo zajistit sjednané služby i na lodi nižší kvality, za každou o stupeň nižší třídu kvality lodě vzniká ale povinnost vrátit každému z účastníků akce 15% z ceny akce. I zde se ale TOP DIVE zavazuje vynaložit veškeré úsilí k přednostnímu zajištění služeb na lodi sjednané kvality. V případě, že by nebylo možno zajistit náhradní loď, zajistí TOP DIVE návrat všech účastníků akce do Hurghady či jiného turistického střediska a zajistí pro ně ubytování v hotelu min. kvality *** s polopenzí na vlastní náklady. V případě požadavku hotelu vyšší kvality doplácí objednavatel rozdíl v ceně hotelu *** s polopenzí a požadovaného druhu ubytování. V tomto výjimečném případě se objednavateli opět vrací poměrná část všech nerealizovaných služeb, nevzniká mu ale nárok na náhradu dalších škod. V přípdadě požadavku na zajištění náhradního potápěčského programu při ubytování v hotelu – tj. jednodeních výjezdů na pot. lokality, zajistí TOP DIVE tyto služby bez nároku na jakoukoli odměnu za zajištění těchto služeb. V případě výše uvedených problémů bránících realizaci předem sjednaného programu má TOP DIVE a jeho dodavatelé právo na změnu tohoto programu tak aby byla zajištěna max. bezpečnost klientů, posádky i lodi. V případě změny trasy na levnější variantu má objednavatel právo na vrázení rozdílu mezi původní trasou a skutečně realizovanou. TOP DIVE nebo provozovatel lodě mají právo na tuto změnu. V případě technických problémů lodi má objednavatel právo na náhradu škody pouze pokud nemohl absolvovat min. 2 ponory za den (mimo první a poslední den safari), bez ohledu na místo a čas ponoru. Musí se ale jednat o běžnou potápěčskou lokalitu. Obědnavatel podpisem cestovní smlouvy souhlasí se způsobem kompenzace možných vzniklých prolémů a nebude uplatňovat další nároky na náhradu škod způsobených problémy při realizaci dané akce. Nárok na kompenzaci vzniká dle výše uvedeného, za podmínky, že bylo vlivem chyb na straně dodavatele (provozovatele lodě), nebylo realizováno více jak, 10% plánovaných ponorů.
13.9. Ve všech výše uvedených případech z nichž vyplývá nárok na náhradu škod, je objednavatel, který se cítí poškozen či osoba jím pověřená povinnen s potápěčským průvodcem a kapitánem lodi jako svědkem sepsat protokol o nečerpání služeb se shodnocením situace oběma stranami, s udáním termínů a důvodů. Na základě tohoto protokolu musí být nejpozději do 30dnů od skončení akce podána objednavatelem reklamace s požadavkem na náhradu nečerpaných služeb. Top Dive má povinnost se k této reklamaci do 30dnů vyjádřit a při oprávněnosti reklamace ve stejné lhůtě převést finanční prostředky za poměrnou část nečerpaných služeb na účet objednavatele.
13.10.1. Na zrušení potápěčského safari či zájezdu ze strany objednavatele, případné změny, či storna akce se vztahují všeobecné podmínky fy. TOP DIVE Storno poplatky jsou v tomto případě následující:
Do 60 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 25% z celkové ceny akce (bez příplatku za připojištění) 59 - 30 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 50 % z celkové ceny akce (bez příplatku za připojištění) 29 - 15 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 75% z celkové ceny akce (bez příplatku za připojištění) 14 - 0 dnů 100% z celkové ceny akce.

13.10.2. Na zrušení objednaných letenek, letištních i bezpečnostních tax a palivových příplatků se vztahují všeobecné podmínky a storno podmínky vybraného subdodavatele těchto služeb – tj. vybrané spolupracující cestovní kanceláře či letecké společnosti provozující charterové či pravidelné linky. Objednavatel tímto s nimi souhlasí a zavazuje se je respektovat. Ke storno poplatkům těchto subdodavatelů si fy. TOP DIVE přičítá manipulační poplatek 100Kč/osobu. TOP DIVE nenese odpovědnost za závazky dodavatele letenek. Ten se zavazuje a je odpovědný přímo objednavateli.
13.10.3. Top Dive nenese odpovědnost za zrušení akce/zájezdu z politických, válečných, přírodních, epidemiologických, vyšší moci a dalších nepředvídatelných důvodů. V tomto případě se však zavazuje vynaložit maximální úsilí ke snížení veškerých ztrát a pokud to bude možné přesunout realizaci dané akce na jiný vhodný termín či lokalitu. Objednavatel tímto akceptuje veškeré ztráty (finanční i materiální), které mu mohou vzniknout z výše uvedených důvodů.
13.11. Objednavatel je tímto seznámen se skutečností, že Top Dive ani jeho dodavatelé služeb nenesou odpovědnost za případné škody na majetku či zdraví účastníků akce způsobené třetími osobami či z důvodu vyšší moci a že se akce účastní na vlastní riziko. Stejně tak byl upozorněn, aby s sebou na loď/do resortu nebral větší finanční hotovost než je na akci podobného typu nutné, cenné předměty a elektroniku podléhající zkáze při kontaktu s vodou a pokud tak učiní tak opět pouze na vlastní odpovědnost.
13.12. Objednavatel byl seznámen s následujícími pravidly pro účast na potápěčském safari/zájezdu a souhlasí s nimi:
a) Maximální povolená hloubka pro rekreční potápění v činí 40 metrů – ovšem v závislosti na potápěčské kvalifikaci objednavatele. Objednavatel se zavazuje tuto hloubku nepřekračovat a při výrazném či opakovaném překračování tohoto limitu ze strany objednavatele má potápěčských průvodce objednavatele z dalšího čerpání služeb vyloučit. b)Při potápění je součástí povinné potápěčské výstroje deko bóje a minimálně 1 baterka či stroboskop v buddy teamu (potápěčské dvojici). Pro účast na některých náročných akcích může být podmínkou absolvování a registrace min. 50 ponorů před zahájením akce, podepsané zdravotní prohlášení, sjednané pojištění na sportovní potápění do 40m a kryjící i léčbu v dekompresní komoře či letecký transport a další specifické služby, které mohou být nezbytné při potápěčské nehodě. Pro účast na běžných, méně náročných potápěčských safari není stanoven minimální počet ponorů ale i zde je nutné podepsané zdravotní prohlášení, sjednané pojištění na sportovní potápění do 40m a kryjící i léčbu v dekompresní komoře či letecký transport a další specifické služby, které mohou být nezbytné při potápěčské nehodě. d) Objednavatel se zavazuje realizovat všechny ponory v rámci bezdekompresních časových limitů a dodržovat předepsané výstupové rychlosti tak aby nebyl on či další účastníci potápějící se s ním ve skupině vystaven riziku dekompresní nemoci.
13.13. Objednavatel se zavazuje dodržovat pokyny zástupce Top Dive, potápěčského průvodce či členů posádky lodě, chovat a potápět se tak aby neohrožoval majetek, zdraví či život svůj i dalších účastníků akce. Objednavatel se zavazuje k dodržování pravidel bezpečného potápění včetně zvýšené pozornosti při stížených podmínkách, které při potápěčských safari mohou nastat – velké vlny, silný proud atd.
Při ukončení ponoru v místech, kde by mohlo dojít při ukončení ponoru a výstupu na hladinu ke střetu se projíždějícím člunem či jiným plavidlem je objednavatel povinnen vždy použít potápčskou signalizační bóji, kterou s dostatečným časovým předstihem před zahájením finálního výstupu na hladinu vypustí na hladinu tak aby plavidlům na hladině signalizovat dostatečně zřetelně svoji přítomnost ve vodě a zamezil srážce s nimi. I při této signalizaci musí objednavatel dbát při výstupu maximální obezřetnosti a vyvarovat se střetu s plavidli plujícími na hladině.
13.14. Objednavatel bere na vědomí, že sportovní akce typu potápěčského safari patří mezi nejnáročnější akce daného typu a jeho zkušenosti, výstroj i zdravotní stav musí odpovídat danému typu akce. V opačném případě, pokud zástupce Top Dive neshledá objednavatele dostatečně způsobilým k čerpání některých služeb tj. mohlo by dojít ke škodám na majetku či zdraví objednavatele či dalších osob, má tento zástupce tj. většinou potápěčský průvodce právo objednavatele částečně nebo úplně vyčlenit z čerpnání některých služeb bez nároku na náhradu za nečerpání těchto služeb či dalších škod.
13.15. Objednavatel bere na vědomí, že součástí podmínek pro bezpečné potápění vyvarování je zákaz konzumace alkoholických nápojů min. 12hodin před ponorem a odpovídající spánkový, pitný a stravovací režim.

13.16. Objednavatel bere na vědomí, že se potápí na vlastní riziko, zodpovídá za svůj zdravotní stav, který musí odpovídat nárokům sportovního potápění, a zavazuje se potápět v limitech odpovídajícím jeho potápěčské kvalifikaci.

13.17. Objednavatel bere na vědomí, že při organizaci potápěčských aktivit je ve většině zemí nezbytné vystavení povolení k vyplutí lodě ze strany místních úřadů, k jeho vydání je v Egyptě vyžadována kopie pasu všech klientů. Objednavatel je tudíž povinnen kopii svého planého pasu (s platností min. 6 měsíců po návratu do ČR) předat min. 2 týdny před odletem CK Top Dive a souhlasí s jejím předáním egyptským partnerům CK Top Dive, kteří ji použijí jako podklad pro vystavení výše uvedeného povolení. Tj. kopie pasu účastníka zájezdu bude poskytnuta příslušným egyptským úřadům.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Veškeré údaje a informace o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu či na internetových stránkách společnosti Top Dive odpovídají informacím známým v době jejich tvorby. Údaje týkající se způsobu stravování (zejména forma stravování – rozsah, doba podávání, místo), doplňkových služeb ubytovacích zařízení (fitness, bazény, apod.) popsané v katalogu se mohou během sezóny měnit. Změny jsou vyhrazeny.
14.2. Nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních podmínek jsou také všeobecné informace, které naleznete v aktuálním katalogu či internetových stránkách společnosti Top Dive, obsahujícím Vámi objednané služby včetně veškerých detailů. Každý zákazník je povinen tyto všeobecné informace prostudovat před zakoupením akce. Podpisem cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že mu jsou „Všeobecné smluvní podmínky“ známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá, a to jménem všech uvedených osob na jeho cestovní smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnili.
14.3. Zákazník bere na vědomí, že se akce účastní na vlastní riziko a Top Dive nenese odpovědnost za ublížení na jeho zdraví či škody na jeho majetku během akce ze strany třetích osob ani z důvodu tzv vyšší moci.
14.4. Případné spory se budou řešit dle platných právních norem České republiky.

Letenky - nejsou součástí zájezdů organizovaných CK TOP DIVE s.r.o ale zajišťuje je samostatně cestovní agentura Ing. Pavel Šenk jako zprostředkovatel či provizní prodejce daných leteckých společností. Na tyto služby se vztahují všeobecné podmínky dané letecké společnosti a také zodpovídá za tyto služby.

1